Puslapiai

2013 m. liepos 1 d., pirmadienis

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis 23-iasis Povilo Višinskio stipendijos įteikimas


2013 metų stipendininke tapo Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto absolventė literatūrologijos magistrė Agnė Prusaitytė.

Pre­mi­jos tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė Da­lia Strio­gai­tė kalbėjo apie P. Vi­šins­kio as­me­ny­bę, pri­sta­tė P. Vi­šins­kio stipendijos steigėją Lais­vy­dą Ma­tu­se­vi­čie­nę.
Dalia Strio­gai­tė yra P. Vi­šins­kio skai­ty­mų su­ma­ny­to­ja ir or­ga­ni­za­to­rė. 

23-iosios P. Višinskio stidentijos laureatę pristatė Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros docentė Irena Baliulė.
Ak­to­rius Ed­mun­das Leo­na­vi­čius 1985 me­tais Šiau­lių dra­mos teat­re su­kū­ręs P. Vi­šins­kio vaid­me­nį E. Lie­gu­tės pje­sė­je „Po­vi­las ir Ma­ri­ja“ (re­ži­sie­rė R. Ste­po­na­vi­čiū­tė) skai­tė P. Vi­šins­kio laiš­ką Ma­ri­jai Peč­kaus­kai­tei- Šat­ri­jos Ra­ga­nai.

Ren­gi­ny­je akor­deo­nu gro­jo Sau­liaus Son­dec­kio me­nų mo­kyk­los moks­lei­vė Eg­lė Bart­ke­vi­čiū­tė.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je pri­sta­ty­ta bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos sky­riaus ga­le­ri­jo­je vei­kian­ti Gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kės, Mi­ke­lio pri­zo lau­rea­tės Ire­nos Ru­dzins­kie­nės fo­tog­ra­fi­jų bei kraš­to­ty­ros dar­bų pa­ro­da „Sug­rį­ži­mai“. Pa­ro­da skir­ta tau­tos švie­suo­lio P. Vi­šins­kio 138-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.
Pa­ro­da veiks iki lie­pos 25 die­nos.

Renginio akimirkos:
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą