Puslapiai

2016 m. balandžio 26 d., antradienis

Susidraugavę su knyga (iš Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto veiklos)

Radviliškio Trečiojo amžiaus universitetas (sutrumpintai TAU), savo auditorijose turintis daugiau kaip 120 studentų-senjorų, įvairina veiklą, ieško naujų užsiėmimų formų. Labai pasiteisino plečiamas fakultetų, klubų skaičius. Be bendrų užsiėmimų-paskaitų, išvykų universiteto klausytojai renkasi  į  sveikatos, meninės raiškos, kelionių mėgėjų, krašto pažinimo, informacinių technologijų fakultetus, knygų bičiulių klubą.
Apie jį plačiau.
Klubas veikia antri metai. Jis pasivadinęs „Beržės“ vardu. Beržė - nedidelis, bet tuo pačiu vienintelis pro miestą  tekantis upeliukas. Senieji miestiečiai jaunystės metais čia maudydavosi, žuvaudavo. Deja, užėjus melioracijos vajui, graži upelė virto melioracijos grioviu – neliko nei grožio, nei naudos. Prireikė pusės amžiaus, kad upelis šiek tiek atsigautų. Bet padaryta žaizda aplinkai kažin ar kada užgis.
Klubo pasirinktas vardas nors ir tyliai, bet beldžiasi į  neabejingo gamtai  žmogaus širdį, primena atsakomybę, skatina  veiksmais prisidėti  prie aplinkos tvarkymo.
Ne vien gamtosauginiai jausmai vienija  klubo narius. Juos telkia meilė knygai, noras geriau pažinti rajono, respublikos kūrėjus, giliau panagrinėti atskirus jų kūrinius. Knygai, spausdintam žodžiui  šiandien reikia dėmesio ir paramos. Šiandien jauni žmonės dažnokai pastumia į šoną net ir puikiausią knygą, nepaleisdami iš rankos telefono ar planšetės, neatsitraukdami nuo kompiuterinių žaidimų.
Mes suprantame, kad  informacinės technologijos – tai pažanga, jos nereikia stabdyti. Ateina laikas ir elektroninei knygai. Senjorai ją priims, nes tam ruošiasi, domisi naujųjų technologijų įvaldymu. Ir vis tik spausdinta knyga dar ilgai liks ne tik žinių pateikimo, bet ir gyvenimo pažinimo, žmogaus formavimo priemonė. Dėl to labai svarbu dar aktyviau  propaguoti spausdintą žodį, didinti knygos mylėtojų gretas, sudominti knyga jaunimą. Senjorai su viltimi  žvelgia į savo anūkėlius.
„Beržės“ klubo nariai – o tai buvę mokytojai, medikai, tarnautojai – reguliariai, du kartus per mėnesį, renkasi į užsiėmimus. Klubą po savo sparnu priglaudė Viešoji  biblioteka. Buvusi direktorė Aldona Januševičienė ir dabartinė direkorė Violeta Šukaitienė pasirūpino patogiomis darbo sąlygomis. Tai labai padeda plėtoti klubo veiklą. Susirinkę į planuotą užsiėmimą, senjorai visada randa vyresniosios bibliotekininkės Almos Balčiauskienės paruoštą knygų, albumų, žurnalų parodėlę. Čia galima pasižiūrėti  skaidres, filmukus, paklausyti įrašų, muzikinių kūrinių.
Planuodama klubo veiklą, pirmininkė Stasė  Žibienė , buvusi lietuvių kalbos mokytoja, stengiasi atsiliepti į  aktualijas: paminėti rašytojų, poetų, dramaturgų gyvenimo sukaktis, apžvelgti naujai išleistas knygas. Klube rengiami susitikimai su rašytojais, literatūros kritikais.
Šiais metais jau įvyko užsiėmimai, skirti prozininkės, eseistės, dramaturgės Jurgos Ivanauskaitės kūrybos apžvalgai, Viktorijos Daujotytės-Pakerienės knygos „Tragiškasis meilės laukas“(apie Sigitą Gedą ) pristatymui. Plačiai aptarta radviliškiečio rašytojo Jono Marcinkevičiaus kūryba, prisiminti jo  ir  šeimos gyvenimo Radviliškyje momentai. Klubo narė Janina Kaučikienė  paruošė turiningą  pranešimą apie Jono Marcinkevičiaus vardo premijos laureatų  knygas. Minint rašytojos, pasaulinio masto archeologės  Marijos Gimbutienės jubiliejų, buvo apžvelgti  jos ryšiai su mūsų rajonu. Pasirodo, tikrindama išvadas apie pagoniškos Lietuvos dievybes, mokslininkė lankėsi  seniausiose rajono kapinėse, tyrinėjo išlikusius paminklus.
Vasario mėnesį  Nijolė Nėjienė paruošė gražų Balio Sruogos 120 metų jubiliejaus paminėjimą.
Kovo mėnesį užsiėmimas buvo skirtas Motiejaus Valančiaus kūrybai ir jo visuomeninei veiklai – ypač blaivybės sąjūdžiui aptarti.
Balandžio mėnesį  prisiminta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūryba, apžvelgta jos titaniška visuomeninė veikla.
Be knygų aptarimų, kūrėjų jubiliejų paminėjimų, kino filmų peržiūrų, rengiami susitikimai su autoriais, įdomiais žmonėmis. Savo knygą „Likimo išbandymai“ pristatė Joana Ulinskienė-Mureikienė. Docentas Marius Šidlauskas supažindino su knygos „Vartai į abi puses“ atsiradimu. Daug naudos klubo nariai turėjo išklausę Gražinos Dunauskienės  pranešimą  apie Viešosios bibliotekos leidžiamą kultūros ir istorijos žurnalą „Radviliškio kraštas“. Numatytos  klubo narių  ir žurnalo leidėjų tolesnio bendradarbiavimo gairės.
Įvyko prasmingas klubo narių pokalbis su Radviliškio parapijos klebonu  Tadu Rudžiu.
Radviliškietė, buvusi Pociūnų tarybinio ūkio specialistė T. R. Karvelienė pristatė savo knygą „Atsakomybė“ apie Burbiškio dvaro prikėlimą.
Klubo veiklai paįvairinti rengiamos išvykos. Danguolė Dabašinskienė organizavo išvyką į poeto, visuomenininko, knygnešio Jono Krikščiūno-Jovaro muziejų Šiauliuose. Olė Gakštienė pakvietė aplankyti poeto Zigmo Gėlės muziejų Naisiuose.
Artimiausiu laiku klubo nariai vyksta į Druskininkus, kur lankysis M.K. Čiurlionio muziejuje.
Džiaugiamės ir didžiuojamės klubo narių kūrybiniais pasiekimais. Išleistame Respublikiniame TAU narių kūrybos almanache išspausdinti  radviliškiečių Nijolės Nėjienės  ir Palmyros  Balinskienės eilėraščiai sulaukė gražių įvertinimų:
Mes skaitom gyvenimo knygą
Mus džiugina giedras dangus,
Mes sveikinam tekančią saulę
Ir kviečiam į būrį  draugus.
Tai žodžiai iš mūsų universiteto himno. Jie taikliai išreiškia senjorų-studentų prasmingesnio gyvenimo siekius.

A.Krikštanas
Knygų bičiulių klubo „Beržė“ narys

Nuotr. Vl.Adomaičio ir L Bagučanskytės

                                               
                                         Klubo „Beržė“ nariai Naisiuose                            Klubo „Beržė“ nariai Radviliškio viešojoje bibliotekoje


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą