Puslapiai

2014 m. gegužės 7 d., trečiadienis

Lietuvių literatūros labirintuose

Lyrinėmis melodijomis, kurias atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis ir gerbiamos aktorės Virginijos Kochanskytės skaitytomis eilėmis, skirtomis Kristijonui Donelaičiui, Viešoji biblioteka ir Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“ pradėjo tradicinį renginį „Lietuvių literatūros labirintuose“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300 -osioms gimimo metinėms paminėti ir poetės Dalios Milukaitės - Buragienės jubiliejiniam gimtadieniui.
Literatūriniame renginyje dalyvavo Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Vladas Buragas, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė - Buragienė, gerbiama aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkė Salomėja Ruzgienė, „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotoja, gerbiama Julija Sejavičienė, gerbiama poetė Aurelija Gerulskienė, poetas Kęstutis Krencius, poetas Leonardas Pukinas.
Renginio organizatorė ir vedėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė spaudinių parodas: „Lietuviško žodžio kelias“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Pirmoji parodos dalis yra skirta spausdintai knygai, lietuviškos knygos istorijai, lietuviškai periodikai. Čia buvo eksponuojamos knygos apie iškilias asmenybes, prisidėjusias prie spaudos atgavimo – Simoną Daukantą, Antaną Strazdą, Lauryną Ivinskį, Motiejų Valančių, Petrą Vileišį, Joną Basanavičių, Joną Mačiulį - Maironį, Vincą Kudirką. Taip pat senųjų laikraščių „Aušra“, „Varpas“ faksimiliniai leidiniai, leidiniai apie knygnešius, žmones, kurie nepaisydami persekiojimų į kiekvieną sodybą nešė lietuvišką žodį. Paminėtina V. Merkio knyga „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864-1904“. Čia galima rasti duomenų apie Akmenės rajono teritorijoje veikusius knygnešius ir lietuviškos spaudos platintojus.
Parodoje eksponuojami leidiniai apie žymiausius lietuvių kalbininkus – Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, Juozą Balčikonį, Kazimierą Jaunių.
Kitos minėtinos knygos - tai „Lietuvių kalbos enciklopedija“, „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“, J. Šukio „Kalbos kultūra visiems“.
Parodoje eksponuojamos populiarios knygos, skirtos dabartinei lietuvių kalbai, kalbos etiketui, mokama taisyklingai vartoti žodi.
Pasak žymaus lietuvių kalbos tyrinėtojo Z. Zinkevičiaus „lietuvių kalba, kilusi amžių glūdumoje kartu su tauta, nuėjo tūkstantmeti kelią. Nė vienam lietuviui nevalia to kelio pamiršti“.
Spaudinių paroda parengta ir  Kristijonui Donelaičiui „Grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis“ .
Kraštotyrinė spaudinių paroda parengta Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei, poetei Daliai Milukaitei - Buragienei  „Eilėraščių šviesoj ir vėl esu laiminga“.
Kūrybą mėgusi nuo vaikystės poetė sako turėjusi tikslą gydyti žmogaus sielą kaip poetė, ir kaip gydytoja išgydyti žmogaus akis. Juk akys tai sielos veidrodis.
Poetė daug rašo apie savo tėviškę, Šeštokus, apie Žemaitiją, kurioje ilgai gyveno (Naujoji Akmenė), apie įžymius tautiečius (Simoną Daukantą, Maironį), apie savo garsųjį dėdę, knygnešį, leidėją Antaną Miluką.
Poetės eilėraščiai – tarsi siaučianti jausmų bangų jūra, pavasario apipinta baltais žiedų nuometais. Joje gali rasti džiaugsmo pasaulį, nuraminti neviltį ir skausmą, įsisąmoninti amžiną tiesą, jog  „mūsų gyvybės džiaugsmas – kiekviena diena“. Su savo kūrybos pristatymais poetė važinėja po visą Lietuvą, neaplenkdama ir mažų Lietuvos rajonų. Juose lankydamasi ir bendraudama su žmonėmis neretai sukuria tam kraštui ar sutiktam žmogui akrostichų.
Daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Akmenės krašto St. Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos (2005) laureatė, Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) St. Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), E. Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos laureatė. Taip pat išleistos 2 knygos Brailio raštu ir keturios garsinės poezijos knygos D. Milukaitė - Buragienė ne tik skaito savo kūrybą, bet parodo kaip atrodo Brailio raštu užrašytos knygos, mat autorės net dvi knygelės yra skirtos mažiesiems skaitytojams, turintiems regėjimo negalią. Tai parodo poetės atjautą silpnesniam, jos pastangas suteikti galimybę neįgaliesiems socializuotis visuomenėje.
Už akrostichų rinktinę „Viltingais žodžiais virpanti styga“ (2008) Factum agentūros pripažinta Lietuvos rekordu ir įrašyta į raštijos skyrių, kaip daugiausia parašiusi akrostichų autorė Lietuvoje - 217 šio žanro eilėraščių. Savo gimtinėje  Šeštokuose yra atidariusi Milukų giminės atminimo muziejų, rūpinasi šios giminės kultūriniu ir literatūriniu paveldu - knygų leidėjo, knygnešio, rašytojo kunigo A. Miluko, technikos mokslų daktaro A. K. Miluko darbais ir kt.
Eilėmis ir mintimis autorė sugrįžta į vaikystės kiemą. Poetė yra išleidusi  šias knygas vaikams: „Medžių abėcėlė“. Ši knyga yra išleista Brailio raštu. „Lietuvos uogelės“, „H. K. Anderseno pasakų herojai“, „Tėviškėlės akmenėliai“. „Saulėtekio“ progimnazijos 2 klasės jaunieji skaitytojai, vadovaujami mokytojos Sigitos Gadžij, padovanojo poetės deklamuojamų eilėraščių.
Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero Vytalijaus Mitrofanovo padėkos raštą poetei Daliai Milukaitei - Buragienei 65-ojo gimtadienio proga ir už išleistą  garsinę literatūrinę knygą „Čiulba volungėlė“. Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė įteikė padėką poetei D. Milukaitei - Buragienei už literatūrinį bendradarbiavimą. „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotoja J. Sejavičienė pasidalino mintimis apie poetės kūrybinį kelią, apie jos pirmuosius eilėraščius publikuotus rajoniniame laikraštyje „Vienybė“.
Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius, poetas  gerbiamas Vladas Buragas pasidalino mintimis apie lietuvišką knygą, spausdintą žodį, Kristijoną Donelaitį, apie literatų kūrybą.
Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo už bibliotekų reklamą, straipsnius, knygų recenzijas V. Buragui, J. Sejavičienei, pasveikino su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
Savo kūrybos eiles skaitė poetai L. Pukinas, A. Gerulskienė, K. Krencius. Poetas K. Krencius sukūrė dainą pagal poetės D. Milukaitės - Buragienės eiles.
Poetės Dalios Milukaitės - Buragienės poeziją „Čiulba volungėlė“ skaitė gerbiama  aktorė Virginija Kochanskytė.
Aktorė V. Kochanskytė bibliotekai padovanojo kompaktinę plokštelę „Žmogaus misterija“, skirtą V. Kudirkai.
Poetė D. Milukaitė - Buragienė padėkojo už pristatytą spaudinių parodą, už kūrybinį bendradarbiavimą. Už įvertintą jos kūrybą padėkojo direktorei Zitai Sinkevičienei.
Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius, poetas gerbiamas Vladas Buragas padovanojo Viešajai bibliotekai literatūrinių, periodinių leidinių, žurnalų.
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas V. Bogavičius sveikino su literatūrine švente.
Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė padėkojo aktorei V. Kochanskytei už padovanotą literatūrinę poezijos valandą, už suteiktą galimybę literatūriniais žodžiais prisiliesti prie poetės Dalios Milukaitės - Buragienės kūrybos. 

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė 
Nuotraukos D. Markulienės


Literatūrinio renginio organizatorė ir vedėja Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Zita Sinkevičienė pristato spaudinių parodą: „Lietuviško žodžio kelias“.

Iš kairės į dešinę: Literatūrinio renginio organizatorė ir vedėja Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Zita Sinkevičienė ir „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotoja J. Sejavičienė


D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: aktorė V. Kochanskytė ir Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė - Buragienė

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas V. Bogavičius, dainininkė S. Ruzgienė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė - Buragienė, aktorė V. Kochanskytė, poetė A. Gerulskienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius, poetas  gerbiamas Vladas Buragas, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Zita Sinkevičienė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą