Puslapiai

2015 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Literatūrinis renginys - „Knyga – pasaulį girdanti išminties upė“ Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje

D.Milukaitės – Buragienės  eilėraščiu „Knyga – pasaulį girdanti išminties upė“, skirtu Simonui Daukantui Akmenės raj. viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo literatūrinį renginį, skirtą artėjančiai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Direktorė pristatė spaudinių parodą „Draudžiamosios lietuviškos knygos ir spaudos kelias“.
Pirmoji parodos dalis yra skirta  spausdintai knygai, lietuviškos knygos istorijai, lietuviškai periodikai. Čia buvo eksponuojamos knygos apie iškilias asmenybes, prisidėjusias prie spaudos atgavimo – Simoną Daukantą, Antaną Strazdą, Lauryną Ivinskį, Motiejų Valančių, Petrą Vileišį, Joną Basanavičių, Joną Mačiulį - Maironį, Vincą Kudirką. Taip pat senųjų laikraščių „Aušra", „Varpas" faksimiliniai leidiniai, leidiniai apie knygnešius, žmones, kurie nepaisydami persekiojimų į kiekvieną sodybą nešė lietuvišką žodį. Paminėtina V.Merkio knyga „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864-1904". Čia galima rasti duomenų apie Akmenės rajono teritorijoje veikusius knygnešius ir lietuviškos spaudos platintojus.
Lietuviškos periodikos kelią nuo 1832 iki 1982 metų nušviečia J.Tamošiūno „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija".
Antroji parodos dalis yra skirta lietuvių kalbai. Parodos pradžią sudaro senųjų Lietuvoje leistų knygų faksimilės - Mikalojaus Daukšos 1599 metų „Postilė“ ir jos šaltiniai, „Senasis Konstantino Sirvydo žodynas", Lietuvių kalbos ir literatūros institute išleistas daugiatomis akademinis „Lietuvių kalbų žodynas“.
2015 metus Seimas ir Vyriausybė paskelbė  Mykolo Kleopo Oginskio metais. 250-ąsias Oginskio metines UNESCO įtraukė į pasaulio kultūrai,  švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą. 2015 metais  bus  išleista proginė moneta, pašto ženklas, ketinama išleisti ir į užsienio kalbas išversti  su M.K.Oginskiu ir jo veikla susijusius leidinius. Kitąmet taip pat bus restauruota Rietavo Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčia.
Aktorė Virginija Kochanskytė  literatūrinio renginio dalyviams pristatė edukacinę literatūrinę programą „Gyvenimo ir kūrybos keliu“, skirtą Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms. Ji supažindino su  M.K.Oginskio laiškais, paskaitė fragmentus iš memuarų knygos „Atsiminimai“.
M.K.Oginskis (1765-1833) buvo politikas, diplomatas, vienas iš 1794 m. sukilimo vadų, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės narys, socialinių reformų idėjų puoselėtojas, rašytojas, kompozitorius, populiarių polonezų, mazurkų autorius. Pasaulinę šlovę M.K.Oginskiui atnešė muzikiniai kūriniai „Polonezas“, „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Aktorė literatūrinėje programoje nušvietė M.K.Oginskio biografiją, vaikystę, jaunystę, diplomato veiklą ir t.t.
 Virginija Kochanskytė kovo mėnesį buvo apdovanota G.Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu už savanorystę ir kultūros sklaidą Lietuvoje. Su šiuo apdovanojimu visų bibliotekininku vardu  aktorę pasveikino bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė.
Direktorė pristatė 2014-2015 m. išleistas Akmenės krašto literatų knygas: A.Almanio poezijos knygą „ Cukraus gabaliukas“, „Ventos legendos“, V.Imbrienės eilėraščių knygą „Vingiai“, poeto A.Kiminiaus poezijos knygą „Dienų aidai“,  K.Krenciaus „Prisėsiu aš prie balto lapo“,  „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus, kraštotyrininko  L.Rozgos knygą „Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą“ ir kitas redaktoriaus knygas. Supažindino su „Vienybės“ laikraščio rubrikomis.
Su įdomumu skaitytojai, bibliotekininkai „Vienybės“ laikraščio puslapiuose skaito redaktoriaus, kraštotyrininko L.Rozgos parengtus straipsnius iš rubrikų „Vardai iš krašto ekciklopedijos“, „Mūsų kaimų biografijos“, „Iš kraštotyrininko užrašų“. Redaktoriaus L.Rozgos straipsnius skaitome periodiniuose leidiniuose „Tarp knygų“, „Likimai“, „Kultūros aktualijos“, „Žaliasis pasaulis“ ir t.t. „Vienybės“  laikraščio puslapiuose rašoma apie rajono bibliotekų renginius, konkursus, viktorinas, seminarus, išvykas, knygų aptarimus, spaudinių parodas, apie bibliotekų aktyvius skaitytojus, darbuotojus, apie naujų knygų pristatymus, knygų recenzijas. Už tai bibliotekininkai dėkingi redaktoriui L.Rozgai, jo pavaduotojai J.Sejavičienei, žurnalistėms R.Jonikienei, L.Smalakienei ir kitiems redakcijos darbuotojams.
Literatūriniame renginyje pristatyta poetės Gražinos Blinkinienės poezijos knyga „Jausmų gama“. Poetės kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, Akmenės krašto literatūriniame almanache „Žiemgalijos užrašai“ III dalis.
2012 metais poetė išleido pirmąją eilėraščių knygą „Ant atminimų tako“.
Ji dažna viešnia Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus renginiuose, perduodanti jauniesiems skaitytojams etnokultūrines tradicijas per eilėraštį, lietuvių pasakas, mįsles, dainas.
Poetės Gražinos Blinkinienės poezijos eiles skaitė poetė Aurelija Gerulskienė.
Direktorė Z.Sinkevičienė pristatė kolegių, poečių  - Aurelijos Gerulskienės, Vaikų literatūros skyriaus specialistės ir Eugenijos Škultinienės, Jučių kaimo bibliotekos - filialo vyr. specialistės  kūrybą.
Kolegių kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės sudarytuose literatūrinėse bibliografinėse rodyklėse „Nešame eilėraštį per Lietuvą“, „Pokalbiai su poezija“, Akmenės krašto literatų almanacho „Žiemgalijos užrašai“ III dalyje (sudarytojai Z.Sinkevičienė, V.Buragas).
Priminta, kad literatūrinis almanachas tai savotiškas kraštotyros metraštis, apie Akmenės krašto literatus kurį rengiant įdėta kūrybinių pastangų.
Pristatytą nauja Dalios Milukaitės-Buragienės ir Vlado Burago eilėraščių knyga „Mintimis ir širdimi“. Tai ketvirtoji poetų dueto knyga, skirta atjautai ir meilei, gerumui bei dviejų žmonių susiklausymui žengti bendru ne tik gyvenimo, bet ir kūrybos keliu.
Supažindinta su poetų ankščiau išleistomis poezijos knygomis. Poetų eiles skaitė aktorė V.Kochanskytė, pagal poetų posmus sukurtas melodijas dainavo dainininkė Salomėja Ruzgienė.
2014 metais Viešoji biblioteka ir jos filialai aktyviai dalyvavo literatūriniame gyvenime. Rengė kraštotyrines spaudinių parodas, skirtas knygai, rašytojams. Direktorė supažindino su padėka už dalyvavimą Metų nominacijoje „Lietuviškiausia biblioteka“ skyrimo konkurse.
 Z.Sinkevičienė pasveikino skaitytojus, bibliotekininkus, žurnalistus, renginio dalyvius su artėjančia Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Nebuvo pamiršti ir aktyviausi skaitytojai – B.Kungytė,  J.Vainorienė, V.Kateivienė, I.Brenciuvienė, D.Sarapinas ir kiti.
Akmenės krašto bibliotekininkai, literatai dėkingi Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkui, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktoriui, poetui Vladui Buragui už redaguotas knygas, už Akmenės krašto literatų kūrybos publikavimą leidinyje „Gintaro gimtinė“, už straipsnius apie bibliotekos literatūrinius renginius, už pagarbą knygai, spausdintam žodžiui, bibliotekininkams ir bibliotekai.
Padėkos žodžiai skirti Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei, poetei D.Milukaitei-Buragienei, už padovanotas knygas, už literatūrinį bendradarbiavimą, Akmenės krašto literatams G.Blinkinienei, A.Gerulskienei, E.Škultinienei, poezijos skaitovei, Kivylių kaimo bibliotekos – filialo vyr. specialistei R.Kristinaitienei, dainininkei, muzikos mokytojai Salomėjai Ruzgienei, bibliotekos darbuotojoms D.Taraškevičiūtei, A.Šukienei, O.Janionienei, E.Kanaševičienei, V.Paulauskienei.
Lyrines melodijas renginio dalyviams padovanojo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas Loretos Rimkuvienės.
Rajono bibliotekose balandžio 23-29 dienomis vyks  Nacionalinė bibliotekų savaitė. Balandžio 23 d. 12 val.  siūloma  Nacionalinę bibliotekų savaitę pradėti tradiciniais skaitymais ir  skaityti savo regionų rašytojų, poetų kūrybą. Šie 2015 metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais.  Akmenės krašto  poetų, literatų kūryba bus skaitoma daugumoje rajono bibliotekų.


Zita Sinkevičienė
Akmenės raj. viešosios bibliotekos direktorė                                         

 Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  dėkoja aktorei Virginijai Kochanskytei už literatūrinio renginio dalyviams pristatytą edukacinę literatūrinę programą „Gyvenimo ir kūrybos keliu“, skirtą Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti


                                   
                                     

Lyrines melodijas renginio dalyviams dovanoja Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas Loretos Rimkuvienės

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą